De overeenkomst wordt afgesloten voor een bepaalde duur en wordt automatisch stilzwijgend hernieuwd, tenzij een van de partijen zich hiertegen verzet door verzending van een aangetekend schrijven negentig (90) dagen voor het einde van termijn. De uitvoering van de overeenkomst, met inbegrip van de betaling van de factuur voor de diensten, impliceert de sluiting van de Overeenkomst en de aanvaarding van de AVD.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR MSE DIENSTEN (van toepassing vanaf 1 januari 2023)

1. Definities
Onder de huidige Algemene Voorwaarden voor Diensten ("AVD") wordt verstaan:
"Bewakingscentrale": de Bewakingscentrale die de volgsystemen beheert in het kader van het voorkomen of het vaststellen van de verdwijning, de schade aan of de vernieling van een voertuig dat uitgerust is met een volgsysteem conform haar wettelijke verplichtingen.
Voor huidige Voorwaarden is de Bewakingscentrale de BVBA SECURITY MONITORING CENTRE, vergunde bewakingsdienst onder nummer 16.1027.01, met maatschappelijke zetel te 1083 Ganshoren, Keizer Karellaan 345, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0454.284.850, contacteerbaar op het nummer: +32 (0) 2 646 08 42 en per e-mail: info@smc-net.be, ingeschreven als een gecertificeerde INCERT centrale TB-0004 / IBAN BE 42 0017 3457 5154 / Verzekeringsmaatschappij: ACE EUROPEAN GROUP LTD / polisnummer: 7.500.206;
1.1 "Klanten": deze term dekt zowel:
- "Consumenten": natuurlijke personen die de Diensten aankopen bij MSE voor doeleinden buiten het kader van commerciële, industriële of ambachtelijke activiteit of van een vrij beroep; als
- "Professionelen": natuurlijke of rechtspersonen die de Diensten aankopen bij MSE in het kader van de duurzame ontwikkeling van hun economische activiteit, met uitzondering van wederverkoop. Professionals kunnen diensten leveren voor eigen gebruik, maar niet voor gebruik door een gebruiker.
1.2. "Overeenkomst": de tussen de Klant en MSE gesloten overeenkomst inzake de levering van Diensten, op grond waarvan MSE Diensten aanbiedt waaronder (indien van toepassing INCERT-gecertificeerde) geolocatiediensten, ondersteunende diensten en de interventie van de Bewakingscentrale, door betaling van de Vergoeding door de Klant aan MSE (tenzij de Diensten deel uitmaken van een pre-paid pack aangekocht bij de gecertificeerde INCERT professionele installateur of montagedienst). De INCERT Dienstenovereenkomst en de Dienstenovereenkomst vallen onder deze term.
1.3 "Datum van activatie / hernieuwing van de Diensten": de datum waarop de licentie wordt ge(her)activeerd voor de verkrijging van de Diensten. Deze datum valt samen met de datum van inwerkingtreding van de Overeenkomst, bepaald door de activatie door de gecertificeerde INCERT professionele installateur of montagedienst) of de Klant zelf, en, in geval van her-activatie, met de datum van hernieuwing van de Diensten.
1.4 "Vertrouwelijke Informatie": alle (technische of andere) informatie, gegevens en alle know-how, in welke vorm en op welke drager dan ook, betreffende de activiteiten, de diensten of de producten van MSE die door MSE beschikbaar worden gemaakt aan de Klant in het kader van de levering van de Diensten.
1.5 "Overmacht": alle omstandigheden die vreemd en onafhankelijk zijn van de redelijke wil van MSE waarbij het voorkomen of de gevolgen ervan niet redelijkerwijs konden worden voorzien en die de correcte uitvoering van de verplichtingen ten aanzien van de Klant verhinderen. Voor u geldt de definitieve definitie van overmacht, niettegenstaande het feit dat deze definitie uitputtend is:
- opslag / onderbrekingen van het platform dat door MSE wordt gebruikt (MetaTrak Platform en QTE Platform of enig platform dat deze zou vervangen) en / of van de website van MSE en / of van de telecommunicatiediensten;
- stakingen, lock-outs of enige andere sociaalrechtelijke conflicten, ook voor wat betreft telecommunicatiediensten;
- een tekort of een vermindering van arbeidskracht, van materiaal, van transportmogelijkheden of openbare diensten, alsook storingen inzake de voorziening van energie, van het telecommunicatienetwerk / internet;
- een essentiële wijziging van de wetgeving toepasselijk op de Diensten;
- wettelijke bepalingen die op significante wijze de draagwijdte van de Diensten of het gebruik ervan verhinderen;
- Een geval van overmacht ingeroepen door de Bewakingscentrale en / of Meta System.
1.6 "Tracker": omvat de termen "Tracker" in de Dienstenovereenkomst en "INCERT gecertificeerde tracker" in de INCERT Dienstenovereenkomst, die verwijzen naar de uitrusting die nodig is om de geolokalisatie van het voertuig te verzekeren.
1.7 "QTE" Quasar Telematics Europe S.r.l. een vennootschap naar Italiaans recht, met zetel te Via Meuccio Ruini n.10, 42124 Reggio Emilia, Italië; ingeschreven onder nummer: IT02650440353 (https://www.qtelematics.eu), bereikbaar op het volgende e-mailadres: dpo@qtelematics.eu)
QTE levert verschillende diensten die relevant zijn voor het gebruik van de volgende diensten: het MetaTrak Platform / QTE Platform / Metatrak Applicatie.
1.8 "Meta System": Meta System S.p.A., vennootschap naar Italiaans recht, met maatschappelijke zetel te Italië, Via T. Galimberti 5, 42124 Reggio Emilia, ingeschreven onder nummer 00271730350 - N°R.E.A.120639, contacteerbaar per e-mail: dpo@metasystem.it / privacy@metasystem.it. Meta System S.p.A. is de producent van de Tracker.
1.9 "MSE": Mobile Systems Europe BV, met maatschappelijke zetel te 1030 Brussel, Paleizenstraat 44, bus 52, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0879.633.414, Tel: +32 (0)2 223 08 63 / Fax: +32 (0)2 223 08 65, E-mail: info@mseurope.be / Bankrekeningnummer. BE86 0014 8134 0550 / Verzekeringsmaatschappij AG Verzekeringen / polisnummer: 99578477.
1.10. "Partij": MSE of de Klant (tezamen de "Partijen");
1.11. Gebruiker: natuurlijke personen die de Diensten ontvangen in het kader van een Overeenkomst gesloten tussen MSE en de Klant, doorgaans de bestuurder van het voertuig en de in de Overeenkomst aangeduide contactpersoon.
1.12. "Remuneratie": het bedrag dat wordt betaald door de Klant voor de Diensten, gedurende de duur van de Overeenkomst en dat de kosten voor de aan de Diensten inherente communicatie dekt, met uitsluiting van de kosten inherent aan het leveren van de Diensten (en alle interventies) buiten het Belgisch territorium.
1.13. "Dienst(en)": elke levering van Diensten geleverd door MSE in het kader van de Overeenkomst, bestaande uit de Diensten die deel uitmaken van het gekozen pakket van Diensten, met inbegrip van een element van geolokalisatie, ondersteuning en het versturen van een melding aan de Bewakingscentrale of haar tussenkomst in bepaalde omstandigheden, voor voertuigen die uitgerust zijn met een Tracker. De Diensten kunnen van gecertificeerde INCERT aard zijn zoals beschreven in punt i., of niet zoals beschreven in punt ii.
i. Afhankelijk van het gekozen pakket van Diensten, de Diensten en de gecertificeerde Tracker die voldoen aan de normen TT0, TT1, TT2, TT3 en TT4, veronderstellen de INCERT Diensten het versturen van een melding naar de Bewakingscentrale in de volgende gevallen:
- takelen van het voertuig bij uitgezette motor (normen TT1/TT2/TT3/TT4);
- falen identificatie bestuurder (norm TT2/TT4);
- sabotage, ontkoppeling van de hoofdvoedingsbron (normen TT1/TT2/TT3/TT4).
ii. De overige MSE Diensten veronderstellen het versturen van een melding aan de contactpersoon, aangewezen in de MSE Dienstenovereenkomst, in de volgende gevallen:
- takelen van het voertuig bij uitgezette motor;
- falen identificatie bestuurder;
- sabotage, ontkoppeling van de hoofdvoedingsbron.
Het is de verantwoordelijkheid van de contactpersoon om ervoor te zorgen dat een incident aan het centrale bureau wordt gemeld. De specificiteit van de melding kan variëren afhankelijk van het type en het soort dienst.
2. Afwijkingen, wijzigingen en niet-toepassing
2.1. Er kan niet worden afgeweken van huidige AVD dan door een schriftelijk document of een document op een duurzame drager, uitgaande van MSE, dat uitdrukkelijk door Partijen wordt goedgekeurd.
2.2. Bij tegenstrijdigheden tussen de huidige AVD en:
- de specifieke bepalingen van de Overeenkomst, hebben de specifieke bepalingen van de Overeenkomst voorrang;
- andere voorwaarden van MSE, hebben huidige AVD voorrang.
2.3 Huidige AVD sluiten de toepassing van alle voorwaarden van de Klant en / of van derden uit, zelfs ten aanzien van documenten met een latere datum.
2.4. De niet-toepassing door MSE van een of meerdere bepaling(en) van de Overeenkomst en / of van huidige AVD houdt geenszins een afstand van recht in, om zich te kunnen beroepen op deze bepaling(en).
3. Duur
3.1. De Overeenkomst wordt gesloten voor een bepaalde duur, die afhangt van het pakket van Diensten dat de klant heeft gekozen.
De Overeenkomst wordt automatisch hernieuwd, tenzij een van de partijen zich hiertegen verzet door verzending van een aangetekend schrijven negentig (90) dagen voor het einde van deze termijn. In principe begint de Overeenkomsttermijn op de activatiedatum van de Diensten.
Om enige onderbreking van de Diensten te vermijden dient de Klant erop toe te zien dat de betaling van de Remuneratie voor de periode van hernieuwing van de Overeenkomst voorafgaandelijk aan het einde van de initiële termijn wordt verricht (ofwel door betaling van een factuur, ofwel door elektronische betaling, nadien bevestigd door het versturen van een factuur).
3.2. De Overeenkomst treedt in werking vanaf de Datum van activering van de Diensten, door de eerste communicatie (activering en/of test door de INCERT gecertificeerde professionele installateur/montageplaats). In geval van laattijdige betaling na de vervaldatum, zal de vernieuwing van de Overeenkomst gebeuren op de datum van ontvangst van de betaling aan MSE.
3.3. De activatie van de Diensten vormt de volledige uitvoering van de Overeenkomst en, bijgevolg, is de Klant geïnformeerd en aanvaard hij dat het niet toegelaten is enig recht op intrekking uit te voeren vanaf de activatie van de Diensten. Eens de Diensten geactiveerd zijn, kan de Klant zijn Dienstenpakket niet meer wijzigen alvorens de beëindiging van de Overeenkomst termijn of op de vervaldatum. Elke vraag voor wijziging van het Dienstenpakket moet schriftelijk of per mail aan metatrak@mseurope.be 90 dagen voor de vervaldatum worden medegedeeld.

4. Verplichtingen van MSE
4.1. Binnen de perken en modaliteiten zoals omschreven in huidige AVD en de Overeenkomst, verbindt MSE zich ertoe om de Diensten, vanaf Datum van activatie of hernieuwing van de Diensten te (her)activeren.
De naleving door MSE van de vereisten van de te leveren diensten is een inspectievereiste.
4.2. Vanaf de sluiting van de Overeenkomst, verbindt MSE zich ertoe om:
- alles in het werk te stellen opdat de Diensten kunnen worden geactiveerd binnen een tijdspanne van achtenveertig (48) uur vanaf de sluiting van de Overeenkomst;
- toegangscodes, per sms of e-mail naar de Klant te sturen (login / paswoord) die hem zullen toelaten om toegang te hebben tot de mobiele applicatie en/of tot het Klantenportaal, afhankelijk van het gekozen type Dienst;
- indien nodig, de noodzakelijke gegevens door te sturen naar de Bewakingscentrale en naar QTE voor de uitvoering van de Diensten.
4.3. MSE informeert de opdrachtgever binnen 30 dagen na aanvang van de overeenkomst over alle eisen van de DSA en/of de Overeenkomst.
De Klant beschikt over deze termijn van dertig (30) dagen om te reageren, en indien van toepassing, om zich ertegen te verzetten.
Indien de afnemer zich zorgen maakt over het passeren van de desbetreffende bepalingen, dient hij een afzonderlijk verzoek aan MSE te richten. In dit verband wordt de Overeenkomst automatisch op de hoogte gebracht van de datum van beëindiging van het contract, zonder andere rechten en verplichtingen en zonder dat de partijen wijzigingen kunnen aanbrengen.
5. Aanstelling van de Bewakingscentrale en omschrijving van haar rol en verplichtingen (indien toepasselijk volgens het gekozen pakket van Diensten)
5.1. MSE heeft het recht een zakencentrum op te richten waarmee zij kan samenwerken om ervoor te zorgen dat het zakencentrum gedekt is. Voor het aangaan van een contractuele relatie met een specifiek aankoopcentrum is geen verdere actie van een derde partij vereist.
5.2. De rol en de verplichtingen van de Bewakingscentrale worden o.a. omschreven in het Koninklijk Besluit van 17 mei 2002 tot regeling van de methoden van bewakingscentrales die volgsystemen gebruiken ("Koninklijk Besluit") en elke wetgeving ter vervanging ervan.
Meer bepaald, zal de Bewakingscentrale exclusief de contactpersoon bij de politie - en dus niet de door de Klant opgegeven contactpersoon of andere personen en instanties - berichten over de locatie van het (of de) voertuig(en) die uitgerust zijn met een volgsysteem en geeft alle informatie door die de contactpersoon bij de politie toelaat om het (of de) voertuig(en) uitgerust met een volgsysteem te lokaliseren.
(a) Indien een geschil voortvloeit uit een groene oogst, moet de Bewakingscentrale de abnormale aard van de oogst controleren.
- Indien de Bewakingscentrale vaststelt dat de Klant (en, indien van toepassing, de Gebruiker) zich waarschijnlijk in een gevaarlijke situatie in het verdwenen voertuig bevindt, Het controlecentrum moet in kennis worden gesteld van de contactgegevens van de door de klant gekozen contactpersoon, U moet instructies geven aan de contactpersoon op de polis zoals bepaald in het Koninklijk Besluit of in de relevante wetgeving (identificatie van de persoon, contactgegevens van de contactpersoon, instructies voor de aanstelling), manier waarop de Bewakingscentrale op de hoogte werd gebracht van de verdwijning en alle andere informatie die door de bevoegde autoriteit opgevraagd wordt om de verdwijning nader te bepalen) en voert de instructies van de politie uit.
- In alle andere gevallen meldt het Bedrijvencentrum het abnormale niveau van de omzet van een onderneming waarvoor een controlesysteem geldt, Het contactcentrum moet de contactpersoon op de hoogte brengen van het feit dat de contactpersoon op de hoogte is gebracht van het beleid door middel van instructies die moeten worden gevolgd zoals bepaald in het koninklijk besluit van de wet op de bescherming van persoonsgegevens (identificatie van de betrokkene), contactgegevens van de contactpersoon, omstandigheden van verdwijning, manier waarop de Bewakingscentrale op de hoogte werd gebracht van de verdwijning en alle andere informatie die door de bevoegde autoriteit opgevraagd wordt om de verdwijning nader te bepalen).
Vanaf het moment dat de Bewakingscentrale het abnormale karakter van de verdwijning onderzoekt, waarbij zij de contactpersoon tracht te contacteren, kan de Bewakingscentrale tussenkomen alvorens de verdwijning te signaleren aan de contractpersoon bij de politie door de startfunctie van de motor te deactiveren, wanneer de motor op zijn minst gedurende 30 seconden uitstaat.
(b) Indien het verzoek aan het contactpunt van de polis wordt gemeld, handelt het centrum eveneens volgens de instructies van het contactpunt van de polis. Bovendien kan de Bewakingscentrale voor het voertuig uitgerust met een volgsysteem enkel op afstand tussenkomen door een van de volgende handelingen te stellen:
- afremmen van snelheid tot 90 km/u;
- andere handelingen die worden bepaald door de bevoegde autoriteiten.
(c) De Bewakingscentrale kan tussenkomen op afstand voor een voertuig uitgerust met een volgsysteem en kan de handelingen verrichten zoals vermeld onder punt b) bij vluchtmisdrijf na het plegen van een misdrijf dat strafbaar is met een gevangenisstraf van 5 jaar of een zwaardere strf, Als u niet tevreden bent met de door de klant verstrekte contactgegevens, neem dan contact met ons op.
(d) De Bewakingscentrale bewaart de instructies (identificatie van het voertuig, contactgegevens van de contactpersoon, omstandigheden van verdwijning, manier waarop de Bewakingscentrale op de hoogte werd gebracht van de verdwijning en alle andere informatie die door de bevoegde autoriteit opgevraagd wordt om de verdwijning nader te bepalen) gedurende een periode van vijf (5) jaar teneinde deze informatie beschikbaar te kunnen stellen aan de gerechtelijke autoriteiten en de politiediensten die hiervoor gemachtigd zijn.
5.3. De Bewakingscentrale verbindt zichertoe om een permanentie van 24u/24u te verzekeren gedurende het gehele kalenderjaar (incl. feestdagen) via een minimum aantal vereiste bewakers van wacht (minimum 2 personen), die steeds kunnen ageren wanneer een alarmsignaal wordt verzonden door een volgsysteem van een voertuig via de server, door de tussenpersoon van MSE, waarbij het alarmsignaal wordt ingesteld, gevlogen (in het kader van de INCERT-diensten T+1-TT2-TT3-TT4) en - naast TT3 en TT4 - het alarmsignaal wordt ingesteld op basis van het toepasselijke recht.
6. Verplichtingen van de Klant
6.1. De Klant garandeert dat voorzien wordt in optimale omstandigheden teneinde MSE in staat te stellen de Diensten te leveren. Meer bepaald, verbindt de Klant zich ertoe om:
i. u te informeren over de regelgeving inzake het gebruik van geolocaties en over het specifieke, specifieke, geïnformeerde en niet-gemelde gebruik van deze regelgeving door de gebruikers;
ii. voorafgaand aan de sluiting van de INCERT Overeenkomst een gecertificeerde Tracker (indien van toepassing , een INCERT gecertificeerde Tracker) compatibel met het MetaTrak Platform en het QTE Platform (of enig platform dat hen zou vervangen) en conform de INCERT vereisten te laten installeren in zijn voertuig door een gecertificeerde professionele INCERT installateur of montageplaats (tenzij dit reeds oorspronkelijk is ingebouwd in het voertuig) / of zelf te installeren conform de INCERT richtlijnen die met het oog daarop werden meegeleverd;
iii. de correcte werking van de Tracker - met naam, de te controleren signalen - wordt gewaarborgd bij de installatie en vóór de opening van de Overeenkomst;
iv. in geval van een storing van de Tracker is het van belang ervoor te zorgen dat de noodzakelijke ingrepen naar behoren worden uitgevoerd;
v. kennis te nemen van de modaliteiten van de werking van de Tracker, van de technische informatie en van de gebruiksaanwijzing hiervan;
vi. de abonnementskosten en Remuneratie te betalen conform de bepalingen van de Overeenkomst teneinde enige onderbreking van de Diensten te voorkomen;
vii. U mag geen andere handleidingen gebruiken die de werking van de diensten kunnen verstoren, of andere wijzigingen die de Tracker kunnen beïnvloeden, de kaart van de Tracker verwijderen, deze kaart gebruiken in een ander systeem, schade toebrengen aan de eigendomsrechten op de kaart (niet exhaustieve opsomming).
6.2. Wanneer de Diensten worden verleend door de professionele installateur of monteur van INCERT, is de Klant ervoor verantwoordelijk dat de Diensten worden verleend op basis van de duur van de INCERT Overeenkomst, en dat de Vergoeding wordt betaald in overeenstemming met de overkoepelende voorwaarden van het contract (integrale of gedeeltelijke betaling; opeenvolgende betaling in functie van factuur of elektronische betaling die door een factuur wordt bevestigd).
De tarieven voor de Diensten worden in de Overeenkomst opgesomd en worden uitgedrukt in EUR (incl. BTW voor Consumenten).
De tarieven kunnen evolueren in functie van de prijzen van de leveranciers en/of Partners, of andere lasten welke deel uitmaken voor het bepalen van de tarieven. De tarieven worden hernomen in Bijlage 2. In geval de tarieven zouden veranderen, zullen de nieuwe tarieven 30 dagen voor de hernieuwing van de overeenkomst medegedeeld worden. De Klant heeft 15 dagen van deze notificatie om zijn overeenkomst op te zeggen, zoniet zullen de nieuwe tarieven automatisch toegepast worden bij de vernieuwing van de Overeenkomst.
6.3. De Klant heeft de plicht om kennis te nemen van de bepalingen van het Koninklijk Besluit (en elke wetgeving ter vervanging ervan), waarvan het merendeel wordt omschreven in artikel 5.2 van de huidige VID.
6.4. De Klant verbindt zich ertoe om de Diensten rechtmatig en met mate te gebruiken en zich te onthouden van op inconsistente en lichtzinnige wijze de verdwijning van een voertuig uitgerust met een Tracker aan te geven; de Klant is geïnformeerd dat:
- het bewust laten afgaan van het diefstalalarm en/of enige agressie een misdrijf uitmaakt dat strafrechtelijk beteugeld wordt (artikel 328 Strafwetboek);
- hij is verantwoordelijk voor alle gevolgen van een gekke activering van het alarmsysteem, inclusief de kosten die door MSE en/of door de Bewakingscentrale worden gedekt, en alle zaken die door de overheid worden gedekt.
6.5. De Klant vrijwaart MSE tegen alle aanspraken van derden (Gebruikers inbegrepen) die voortkomen uit het (in voorkomend geval inadequate) gebruik van de Diensten en/of schendingen op enige verplichting onder de Overeenkomst en/of onder de onderhavige AVD.
6.6. De sluiting van de Overeenkomst bevrijdt de Klant in geen enkel geval van zijn verplichtingen ten aanzien van derden (bv. ten aanzien van de verzekeringsmaatschappij met wie hij een diefstalverzekering heeft afgesloten of de politie).
In geval van INCERT Diensten, ziet de Klant er in het bijzonder op toe dat:
- de INCERT conformiteitsverklaring afgeleverd door een gecertificeerde INCERT professionele installateur of montageplaats wordt overgemaakt aan zijn verzekeringsmaatschappij indien dit vereist is in het kader van zijn diefstalverzekering;
- indien van toepassing, wordt de verdwijning van zijn voertuig aangegeven bij de verzekeringsmaatschappij met wie hij een diefstalverzekering heeft gesloten en de lokale politiedienst.
6.7. De Klant is gehouden MSE onverwijld en schriftelijk te informeren in geval van:
- wijziging van zijn contactgegevens (naam / vennootschapsnaam, domicilieadres / maatschappelijke zetel, e-mailadres, GSM-nummer, enz;)
- wijziging van de identificatiegegevens van zijn voertuig en / of van de Tracker die wordt geïnstalleerd in het voertuig dat uitgerust is met een volgsysteem (overdracht van voertuig, wijziging aangebracht aan de Tracker, de installatie van de Tracker in een ander voertuig, enz.);
- een incident dat de goede werking van uw voertuig of de tracker kan beïnvloeden (bv. ongeval, zware schok, enz.);
- wijziging van de identiteit van de opgegeven contactpersoon;
- Indien toepasselijk, de wijziging van de identiteit van de verzekeringsmaatschappij bij wie de Klant is aangesloten voor een diefstalverzekering.
6.8. De Klant dient MSE schriftelijk te informeren indien het voertuig dat uitgerust is met een Tracker ter beschikking wordt gesteldan een derde, of indien het voertuig verdwijnt (bv. door huur of inpandstelling).
Deze gebeurtenissen laten de Klant geenszins toe om de Overeenkomst te beëindigen, om zich aan zijn financiële verplichtingen onder de Overeenkomst te onttrekken, of om de terugbetaling van de reeds betaalde Remuneratie terug te vorderen.
6.9. De Klant kan de Overeenkomst niet aan een derde overdragen tenzij er wordt voldaan aan volgende cumulatieve voorwaarden:
- de Klant meldt de contactgegevens van de overnemer en de nieuwe contactpersoon schriftelijk en voorafgaand aan de overdracht aan MSE; en
- De naam mag niet van kracht zijn wanneer de overdrager en zijn contactpersonen met elkaar in contact staan, ook al is de nieuwe contactpersoon toegewezen aan de MSE.
In ieder geval moet de MSE worden geraadpleegd om de overheadkosten te dekken overeenkomstig de desbetreffende regelgeving.
7. Sancties in geval van niet-naleving van de contractuele verplichtingen
7.1. In geval van uitblijven van de betaling van de Remuneratie conform de overeengekomen modaliteiten, en, meer in het algemeen, in geval van niet-naleving van de financiële verplichtingen door de Klant, heeft MSE het recht om, naast de remedies voorzien in het gemeenrecht en in huidig artikel, de betaling van verwijlinteresten te eisen, berekend op een interestvoet van 12% per dag, alsook een forfaitaire vergoeding van 150 EUR teneinde de administratieve invorderingskosten te dekken en dit zonder voorafgaande kennisgeving of ingebrekestelling.
7.2. In geval van uitblijven van betaling van de Remuneratie conform de overeengekomen modaliteiten, en meer bepaald, in geval van niet-naleving van de financiële verplichtingen door de Klant, of in geval van het verwijderen van de kaart van de Tracker of het gebruik van een ander systeem dan de originele Tracker, heeft MSE het recht om, naast de andere rechtsmiddelen waarin de Gemeenschapswet en dit artikel voorzien, het ongeoorloofd gebruik van goederen met een beperkte werkingssfeer te verhinderen, en dit onverminderd het recht op toegang tot een bank en onverminderd het recht van de klant om een vordering in te stellen. In geval van schorsing van de Diensten, zullen er administratieve kosten van 24,79 € + BTW aangerekend worden aan de Klant voor de reactivering van de Diensten.
7.3. Niettegenstaande het voorafgaande, kan MSE door het versturen van eenvoudige schriftelijke kennisgeving de Overeenkomst met onmiddellijke werking beëindigen, zonder de voorafgaande toestemming te bekomen van een rechtbank en zonder hiervoor enige vergoeding te betalen aan de Klant indien:
- de Klant zijn contractuele tekortkomingen niet heeft rechtgezet binnen een termijn van dertig (30) dagen na ingebrekestelling (voor zover dergelijke ingebrekestelling niet onnuttig geworden is);
- de Klant niet in de mogelijkheid verkeert om zijn opeisbare schulden te betalen, indien hij zijn betaling schorst of dreigt te schorsen, indien hij failliet verklaard wordt, indien hij in vereffening gaat of enige andere kenmerken vertoont van insolvabiliteit;
- de Klant de kaart van de Tracker heeft verwijderd of deze in een ander systeem gebruikt dan de originele Tracker.
7.4. De uitvoering door MSE van de verschillende opties die worden voorzien in huidig artikel doen afbreuk aan de mogelijkheid zich te beroepen op andere rechten voorzien in het gemeenrecht, zoals het recht om gerechtelijke, incl. strafrechtelijke, procedures te starten.
8. Garantie en beperking van aansprakelijkheid
8.1. MSE doet er alles aan om ervoor te zorgen dat al haar werkzaamheden worden uitgevoerd in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire voorschriften.
8.2. Onverminderd de wettelijke dwingende bepalingen, kan de aansprakelijkheid van MSE:
- enkel worden ingeroepen voor de vergoeding van directe schade die exclusief voortkomt uit een grove tekortkoming in hoofde van MSE of van haar werknemers, die vreemd moet zijn aan enige fout of omissie van de Klant, van de Bewakingscentrale, van QTE en / of van Meta System;
- op elk gebied waar een risico bestaat op verlies van eigendom of indirecte schade, zoals het verlies van zaken, het verlies van inkt, het verlies van opslag, het verlies of de vernietiging van activa of commerciële schade in verband met de MSE.
De beloning wordt berekend op basis van het bedrag van de jaarlijkse beloning inclusief BTW voor de diensten die verantwoordelijk zijn voor de beloning (maximale beloning);
8.3. MSE biedt alle nodige ondersteuning:
- in geval van uitblijven van de activatie van de Diensten veroorzaakt door de onbeschikbaarheid van de licenties, indien deze onbeschikbaarheid niet aan haar toerekenbaar is;
- in geval van gebrekkige Trackers en / of de gebrekkige installatie hiervan, vreemd aan enige fout van MSE (het is de Klant niet toegestaan om in dat geval zijn verplichtingen (met naam, de betaling) op te schorten ten aanzien van MSE, noch om de Overeenkomst te beëindigen)
- in geval van schending door de Klant van zijn contractuele verplichtingen ten aanzien van zijn verzekeringsmaatschappij en / of indien de Klant nalaat om de verdwijning van zijn voertuig te melden aan de lokale politiedienst;
- in geval van tekortkomingen in hoofde van de Bewakingscentrale, van QTE en / of van Meta System;
- voor de verdere afhandeling door de politiedienst op de oproepen van de Bewakingscentrale.
Er is geen duidelijk verband tussen MSE, de Bewakingscentrale, QTE en/of de professionele installateur van INCERT of de installatieplaats.
8.4. De Klant verbindt zich ertoe dat de persoon of personen die de Overeenkomst voor zijn of haar rekening afsluit(en) naar behoren gevolmachtigd is of zijn om hem of haar te vertegenwoordigen.
9. Vertrouwelijkheid
9.1 Indien de informatie niet en niet tijdig door MSE aan de homepage wordt verstrekt, is de opdrachtgever ervoor verantwoordelijk dat de privacy van de homepage wordt beschermd en niet wordt geschonden.
Bovendien wil de Klant het publiek zo doeltreffend mogelijk informeren:
- In de tussentijd is de mededeling essentieel voor het gebruik van de door de overheid verstrekte informatie en is het van belang dat de laatste persoon ermee instemt te worden geraadpleegd over het gebruik van de door de overheid verstrekte informatie, zoals dit het geval is in het artikel over alle door de overheid verstrekte informatie; of
- in de mate waarin, indien het gaat om een communicatie vereist wegens toepasselijke wetgeving of door een bevoegde autoriteit, op voorwaarde dat MSE hiervan op voorhand wordt ingelicht, teneinde zich te kunnen verzetten tegen dergelijke bekendmaking door de Klant, tenzij de informatie niet toegelaten is door de toegepaste reglementering.
9.2. De Opdrachtgever gebruikt de Groenekaartinformatie ook voor het verstrekken van de Groenekaartinformatie aan MSE.
9.3. Op alle door de Opdrachtgever verstrekte Verticale Informatie, in de vorm van documenten, e-mails en andere media, zijn de bepalingen van MSE van toepassing.
10. Overmacht
10.1. Het niet nakomen van een of meer contractuele verplichtingen of het niet nakomen van de voorwaarden van de overeenkomst door MSE levert een contractbreuk op in naam van MSE, voor zover het niet nakomen van de voorwaarden van de overeenkomst of het niet nakomen van de voorwaarden van de overeenkomst berust op een overmachtsclausule.
10.2 Als er in het kader van dit artikel sprake is van overmacht, zal MSE
- de Klant onverwijld op de hoogte brengen en de omstandigheden en gevolgen ervan omschrijven;
- met de Klant overleggen om voorlopige maatregelen te treffen en zal zij de oorzaak van de niet-uitvoering of de laattijdigheid te elimineren of een remie voor te vinden; en
- Je moet altijd je regels en voorschriften respecteren wanneer je in een positie bent om dat te doen of wanneer je niet in een positie bent om beslissingen te nemen.
10.3 In geval van overmacht die langer dan twee (2) dagen duurt, kan een van de partijen via e-mail contact opnemen met de Overeenkomst, mits de andere partij niet ingrijpt.

11. Verwerking van persoonsgegevens
11.1. De verwerking van persoonsgegevens wordt uitgevoerd door MSE en, in bepaalde omstandigheden, door QTE, zoals uiteengezet in de MSE Privacy Policy, bijlage bij deze AVD. Het privacybeleid van MSE vormt een integraal onderdeel van de relatie tussen de klant en MSE.
11.2. De Klant draagt de verantwoordelijkheid voor zijn verplichtingen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 en onder deze AVD. Afhankelijk van de omstandigheden kan de Klant als verwerkingsverantwoordelijke worden beschouwd voor zowel Gebruikers-/contactpersoon gegevens als voor geolocatiegegevens. In de tussentijd, als de klant een tracker wil installeren op een afgelegen locatie en de diensten van de fabrikant/contactpersoon, In dit verband is de klant verantwoordelijk voor de correcte behandeling van een beveiligd netwerk ter bescherming van personen en bovendien voor de bescherming van het milieu in geval van een storing.
12. Intellectuele eigendomsrechten
Alle handelsmerken, namen, logo's, lay-outs, illustraties en alle andere elementen die verband houden met de diensten die op de website / in de commerciële documenten van MSE worden aangeboden, zijn onderworpen aan intellectuele eigendomsrechten. De inhoud van deze elementen is onderworpen aan de intellectuele eigendomsrechten van MSE of aan andere rechten waar de producten van MSE zijn geregistreerd. Deze reproductie is strikt verboden door het auteursrecht van MSE. Eventuele klachten kunnen per e-mail naar MSE worden gestuurd: info@mseurope.be.
13. Klachten en buitengerechtelijke regeling van geschillen
13.1. Voor elke mogelijke klacht kan de Klant zich richten tot de Klantendienst van MSE (telefonisch: +32 (0)2 223 08 63 // per e-mail: metatrak@mseurope.be // per post: Paleizenstraat 44, bus 52 te 1030 Schaarbeek (België)).
13.2 Indien de consument om welke reden dan ook het gebruiksrecht van MSE heeft verloren, kan de consument verzoeken het gebruiksrecht over te dragen aan de Consumentenombudsman (K.B.O. 0553.775.479.), Koning Albert II-laan 8 Bus 1, 1000 Brussel (Tel.: 02/702.52.20 / Fax: 02/808.71.29 Mail: contact@consumentenombudsdienst.be / https://www.consumentenombudsdienst.be/nl) .
13.3. Voor elk geschil in verband met een dienst voor online geschillenbeslechting (indien van toepassing) kan de eiser zich zelfs wenden tot het platform voor online geschillenbeslechting, dat op Europees niveau is opgericht en waar het geschil met de MSE niet onder de wet valt: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.
14. Nietigheid
Indien sommige bepalingen van de DSA nietig, onafdwingbaar of onuitvoerbaar zijn, moeten de partijen ervoor zorgen dat zij de rechten en verplichtingen van alle andere bepalingen van de DSA onverlet laten. De litigieuze bepaling, voor zover wettelijk toegelaten, zal worden vervangen door een geldige bepaling die het beoogde doel het beste dient, in overeenstemming met de overige bepalingen van huidige AVD. De partijen komen overeen de nietig verklaarde bepaling te vervangen door een nieuwe bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij de nietig verklaarde bepaling, hierbij rekening houdende met de bedoeling van de partijen.
15. Bewijs
Tussen Partijen zijn de transacties, operaties op het netwerk, elektronische communicaties, verbindingen en en enige enere elektronische manipulatie bewijsbaar met behulp van .log bestanden, e-mails en logbestanden van transacties kunnen door MSE worden bewaard op elektronische dragers. De Klant aanvaardt het gebruik van deze gegevens. Deze bewijsvoering doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor Partijen om elk ander middel van bewijsvoering te gebruiken dat wettelijk is toegestaan.
16. Interpretatie
Bij twijfel inzake de interpretatie van huidige VID, heeft de Franstalige versie voorrang op de Nederlandstalige versie.
17. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
17.1. Onverminderd het recht van Consumenten die hun woonplaats buiten het Belgisch territorium hebben om dwingende bepalingen van hun nationaal recht in te roepen, is het Belgisch recht van toepassing op de huidige AVD en op het bestaan, de uitvoering en de interpretatie van de Overeenkomst.
17.2. Onverminderd het recht van Consumenten om zich te beroepen op de bepalingen van de Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, zijn de rechtbanken van Brussel exclusief bevoegd voor geschillen tussen de Partijen waarvoor geen minnelijke oplossing werd gevonden, in verband met huidige AVD en de Overeenkomst, het bestaan, de uitvoering en de interpretatie ervan.

BIJLAGE I : PRIVACYBELEID VOOR MSE DIENSTEN

1. Algemeen
Mobile Systems Europe (BV), een onderneming naar Belgisch recht, met statutaire zetel te 1030 Schaarbeek, Paleizenstraat44/52, en gekend in het KBO-register onder het nummer 0879.633.414, info@mseurope.be, (bankrekeningnummer: BE86 0014 8134 0550/ verzekeringsmaatschappij: AG Insurance / polisnummer 99578477), (hierna "MSE"), verleent de diensten zoals beschreven in de overeenkomst voor geolocatiediensten (hierna de "Dienstenovereenkomst") en de overeenkomst voor INCERT geolocatiediensten (hierna de "INCERT Dienstenovereenkomst" beschreven (hierna de Diensten), in overeenstemming met de algemene voorwaarden voor Diensten (hierna de "AVD"). MSE heeft een duidelijk beleid voor de bescherming van persoonsgegevens (DPO), te vinden op dpo@mseurope.be.
De Dienstenovereenkomst en de INCERT Dienstenovereenkomst worden hierna gezamenlijk de Overeenkomst genoemd.
Getuigen die betrokken zijn bij een hoofdletter hebben hun eigen rechten als zodanig, aangezien zij onder de Overeenkomst of de AVD vallen.
2. Acteurs en bevoegdheden
Dit privacybeleid (het "MSE-privacybeleid") maakt deel uit van de DSA en beschrijft de wijze waarop MSE ervoor zorgt dat de privacy van klanten en gebruikers in de bedrijfsvoering wordt gerespecteerd.
i. Klanten:
"Consumenten", d.w.z. natuurlijke personen die beroep doen op de Diensten van MSE om niet commerciële, industriële of zelfstandige activiteiten doeleinden; en
De "Professionals", d.w.z. natuurlijke of rechtspersonen die in het kader van hun economische activiteit, maar niet voor commerciële doeleinden, voor de MSE-diensten werken. Professionals kunnen de diensten gebruiken voor eigen gebruik, maar niet voor het gebruik van een gebruiker.
ii. Gebruiker: individuen (natuurlijke personen) die een rechtstreekse (contractuele) relatie hebben met een Klant die van de Diensten gebruik maakt op basis van een Overeenkomst tussen MSE en de Klant. De Gebruiker wordt tevens beschouwd als de contactpersoon (CP) of de bestuurder van het voertuig waarop de Tracker is geïnstalleerd.
MSE ages, afhankelijk van de verwerkingsactiviteiten in kwestie, als Verwerkingsverantwoordelijke of Gegevensverwerker van de persoonsgegevens en de verschillende betrokkenen van de Klant, en doet dit in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.
MSE verzekert de naleving van de verplichtingen onder de Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (de "AVG") en elke andere toepasselijke bepaling van het Unierecht of van het nationaal recht van Lidstaten in verband met de bescherming van persoonsgegevens, en meer bepaald, inzake de vertrouwelijkheid en de veiligheid van deze gegevens.
MSE levert haar diensten in samenwerking met de volgende partners:
i. Quasar Telematics Europe S.r.l. ("QTE"): een onderneming naar Italiaans recht, met zetel te "Via Meuccio Ruini n.10, 42124 Reggio Emilia, Italië" en aldaar gekend onder het ondernemingsnummer IT02650440363;
- https://www.qtelematics.eu/
- dpo@qtelematics.eu
ii. Bewakingscentrale: een onderneming naar Belgisch recht, met statutaire zetel te "Keizer Karellaan 345, 1083 Ganshoren", en gekend in het KBO-register onder het nummer 0454.284.850;
Toegelaten als veiligheidsonderneming onder nummer 16.1027.01 / certificatie: INCERT TB-0004/ bankrekeningnummer IBAN BE42 0017 3457 5154 / verzekering: ACE EUROPEAN GROUP LTD/ contractnummer: 7.500.206
- +32 (0)2 646 08 42
- info@smc-net.be
- https://securitymonitoringcentre.be/en/homepage
De persoonsgegevens van de Klant of de Gebruiker worden aan de Partners meegedeeld met het oog op de uitvoering van de Diensten. De diensten kunnen niet worden gebruikt zonder deze bemiddeling
3. De verschillende doeleinden en rechtsgronden van de verwerking
MSE zal personeel leveren voor de volgende activiteiten:
3.1. Uitvoering van de Diensten:
3.1.1. Doeleinde: de verwerking van de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Diensten in overeenstemming met de AVD, inclusief de activiteiten zoals de codering van de verwerking van de persoonsgegevens door de Platformen MetaTrak / QTE en MSE, de mededeling aan Partners of derde partijen (waaronder de politiediensten) bijstand aan de Klant en/of Gebruiker in geval van een bepaalde gebeurtenis; de Klant of de Gebruiker op de hoogte houden; de administratie/het verlenen van ondersteunende diensten/ klantenservice, en/of de verwerking van specifieke verzoeken van de Klant en/of de Gebruiker.
3.1.2. Categorieën van persoonsgegevens van de Klant, indien toepasselijk van de Gebruiker: identificatiegegevens van de Klant en de Gebruiker, voertuig identificatiegegevens, voertuig geolocatie (ad hoc op verzoek), geluidsopnamen van telefoongesprekken, kennisgevingen aan Klanten, Gebruikers of Partners en/of derden (voor de levering van ondersteunende diensten), verzoeken om klantenondersteuning, enz.
3.1.3. Rechtsgronden:
- Met betrekking tot Klanten (fysieke personen (FP):
o de uitvoering van een overeenkomst overeenkomstig artikel 6.1. b) AVG; en
o waar toepasselijk, de toestemming van de betrokkenen overeenkomstig artikel 6.1. a) AVG.
- Met betrekking tot Gebruikers:
o MSE's en/of QTE's rechtmatig belang om haar/hun contractuele verplichtingen na te leven ten opzichte van de Klant, teneinde de Diensten te verlenen en te beheren, de uitvoering van de Diensten te verzekeren, het verlenen van aangepaste en adequate Diensten en te kunnen reageren op verzoeken van de Klant (artikel 6.1.f) AVG)
o Het rechtmatig belang van de Klant om de veiligheid van zijn goederen te verzekeren, om zijn verzekeringsverplichtingen na te komen. Het is de verantwoordelijkheid van de leverancier om de klant (d.w.z. de entiteit via welke de leverancier de diensten levert) te informeren over het toepasselijke recht voor het gebruik van het product door of voor de afwijzing van de klant.
o Het is nog belangrijker dat de eigenaar rechtstreeks betrokken is bij de MSE, in welk geval de verantwoordelijkheid van de eigenaar gebaseerd is op het werk van de eigenaar (6.1. a) AVG).
- Met betrekking tot de Klanten PP en de Gebruikers:
o Bepaalde persoonsgegevens zijn noodzakelijk krachtens het Koninklijk Besluit van 17 mei 2002 aangaande de reglementering van de werkwijze van de centrale bewakingscentrales die gebruik maken van traceersystemen, de verwerking in kwestie is dus gebaseerd op een wettelijke verplichting (6.1.c) RGPD). Dit geldt met name voor de verwerking van identificatiegegevens van de contactpersoon en van het voertuig, alsook voor de geolocatie van het voertuig in geval van een ongeval.
3.1.4. Bewaren van de persoonsgegevens: de persoonsgegevens worden bewaard tijdens de duur van de Overeenkomst en 30 dagen na de beëindiging ervan. Alle persoonsgegevens die zijn opgenomen in documenten die rechtsgevolgen kunnen hebben, worden gearchiveerd voor tien jaar naar het einde van de Overeenkomst of vanaf de datum van het document, dit om aan de wettelijke verplichten te voldoen en om de belangen van MSE te verdedigen in geval van een rechtszaak.
Geolocatie gegevens
Gelieve op te merken dat als deel van de Diensten, MSE en de Partners de geolocatie gegevens moeten verwerken. Krachtens artikel 5, lid 3, van Richtlijn 2002/58 betreffende privacy en elektronische communicatie, is een dergelijke verwerking strikt noodzakelijk voor de levering van een informatiedienst die op uitdrukkelijk verzoek van een abonnee of een gebruiker gevraagd wordt. In dit verband treedt MSE op als dienstverlener voor haar afnemer wanneer deze dienst voor de afnemer wordt gecontracteerd. Geolocatie gegevens worden verwerkt teneinde de geolocatie Diensten te leveren, welke een informatiedienst is. Daarbij zijn de cliënt en de gebruiker gebonden aan de MetaTrak-applicatie en de door de gebruikers verstrekte informatie. De klant en/of de gebruiker kan de locatiefunctie gebruiken in de MetaTrak-toepassing of door contact op te nemen met de MSE. De standaard is gratis voor de duur van de activiteit van de diensten. De klant of de eigenaar kan te allen tijde de status van de gegevensverzameling in de MetaTrak-applicatie controleren. Bij de beëindiging van de Overeenkomst, worden de geolocatie gegevens gewist na 30 dagen. Zie voor meer informatie de instructies van de MetaTrak-toepassing.
3.2 Klanten- en Overeenkomstenbeheer:
3.2.1. Doeleinde: elke verwerking van het Cliëntbeheer en het beheer van de Overeenkomsten is vereist, waaronder beheer van bestellingen, opvolging van leveringen, facturatie, verschillende mededelingen van gegevens voor facturatiedoeleinden, de wijziging van contractuele gegevens, enz.
3.2.2. De categorieën van persoonsgegevens van de Klant en, waar toepasselijk van de Gebruiker: identificatiegegevens, voertuig identificatiegegevens, geluidsopnamen van telefoongesprekken, mededelingen inzake administratieve informatie tussen Partners, enz.
3.2.3. Rechtsgronden:
- Met betrekking tot Klanten (fysieke personen (FP):
De uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is (artikel 6.1. b) AVG), en betreffende de Gebruikers;
- Met betrekking tot Gebruikers:
MSE's, en waar toepasselijk QTE's rechtmatig belang om hun klantenbestand te beheren en te administreren, om hun contractuele verplichtingen na te komen, om hun aanbod te ontwikkelen en te innoveren, en om geschikte en adequate Diensten te leveren (artikel 6.1. f) AVG).
3.2.4. Bewaren van de persoonsgegevens: de persoonsgegevens worden bewaard tijdens de duur van de Overeenkomst en zes maanden na de beëindiging ervan. Alle persoonsgegevens die zijn opgenomen in documenten die rechtsgevolgen kunnen hebben, worden gearchiveerd voor tien jaar naar het einde van de Overeenkomst of vanaf de datum van het document, dit om aan de wettelijke verplichten te voldoen en om de belangen van MSE te verdedigen in geval van een rechtszaak.
3.3. Verwerking voor commerciële doeleinden:
3.3.1. Doeleinde: Voor zover de afnemer daar uitdrukkelijk mee instemt, zal MSE de gegevens van de afnemer verwerken met het oog op het promoten van aankopen en het verzenden van commerciële communicatie.
3.3.2. Categorieën van persoonsgegevens van de Klant: de naam, het emailadres, en de aankoopgeschiedenis.
3.3.3. Rechtsgronden: deze gegevensverwerking is gebaseerd op de toestemming van de ontvanger (artikel 6.1. a) AVG). De klant kan het contract te allen tijde aangaan door een gratis e-mail te sturen naar een van de volgende e-mailadressen: dpo@mseurope.be of via de link in de commerciële communicatie.
3.3.4. Bewaren van persoonsgegevens: de persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van de Overeenkomst en twee jaar naar de beëindiging ervan of zolang de ontvanger van de commerciële communicatie zich niet uitschrijft van de mailinglijst (via de optie voorzien in de e-mails).
4. Overdracht van persoonsgegevens
Persoonsgegevens kunnen, in bepaalde omstandigheden, met derde partijen, onderaannemers, en/of Partners worden gedeeld.
4.1. Derde Partijen
MSE zal mensen laten deelnemen aan de partijen:
- Wanneer hiertoe een wettelijke verplichting bestaat;
- Wanneer MSE betrokken is bij de aan- of verkoop van haar onderneming of van haar activa of bij overdracht van overeenkomsten;
- Dit kan schadelijk zijn voor de AVG of voor andere overeenkomsten;
MSE is niet verantwoordelijk voor de handhaving van persoonlijke rechten door andere partijen. Dit contract is gebaseerd op de juridische verantwoordelijkheid van de betrokken partijen. Bij vragen of opmerkingen, kunnen betrokkenen de betrokken derde partij zelf rechtstreeks contacteren en aanspreken.
4.2 Gegevensverwerkers
MSE verleent diensten aan organisaties (bv. IT-infrastructuur, in het land gevestigde servers) die in opdracht van MSE diensten verlenen aan particulieren. In dit verband zorgt MSE ervoor dat alle nodige waarborgen zijn ingebouwd om de integriteit van deze systemen te waarborgen. Zij moeten zorgen voor een adequaat beschermingsniveau (inclusief contractuele clausules die per e-mail naar dpo@mseurope.be kunnen worden gestuurd).
4.3. Partners
MSE verstrekt de partners (QTE en Bewakingscentrale) informatie over het gebruik van de overheadkosten. De diensten kunnen niet worden afgenomen zonder de steun van het volk. Voor meer informatie, zie MSE op de website van de partners:
- https://www.qtelematics.eu
- https://securitymonitoringcentre.be/en/homepage
5. Uw rechten inzake gegevensbescherming
5.1 In overeenstemming met AVG, heeft de betrokkene het recht om:
- inzage tot de persoonsgegeven te verzoeken;
- in geval persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, deze te laten verbeteren;
- de verwijdering van persoonsgegevens te verzoeken of zich te verzetten tegen het gebruik in de gevallen voorzien in de AVG;
- te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens voor doeleinden van directe marketing;
- de verwerking van de persoonsgegevens te beperken in de gevallen voorzien in de AVG.

Indien de verwerking van persoonsgegevens steunt op de toestemming, heeft hij eveneens het recht:
- zijn persoonsgegevens te verkrijgen of ze te laten doorsturen naar een andere Verwerkingsverantwoordelijke in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm; en
- zijn toestemming kosteloos en op elk moment te herroepen door een e-mail te sturen naar dpo@mseurope.be
Indien de bezoeker één van bovenstaande rechten wenst in te roepen, dient hij contact op te nemen met de klantendienst van MSE per e-mail gericht aan metatrak@mseurope.be.
5.2 In elk geval heeft de bezoeker eveneens het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Autoriteit voor Gegevensbescherming (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - contact@apd-gba.be
6. Neem contact op met
Elke vraag of klacht kan gericht worden aan de klantendienst van MSE :
- per post ten aanzien van de klantendienst van MSE: Paleizenstraat 44/52, 1030 Schaarbeek.
- per e-mail: metatrak@mseurope.be;
7. Geolocatiegegevens
De Klant en/of de Gebruiker begrijpen dat de verwerking van geolocatiegegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van de Diensten, zoniet zal de Overeenkomst niet naar behoren worden uitgevoerd.
Om deze reden, begrijpt de Klant en/of de Gebruiker dat door het sluiten en de uitvoering van de Overeenkomst en de aanvaarding van de Diensten, zij de verwerking van de geolocatie gegevens erkennen en aanvaarden en hiermee instemmen. U kunt de geolocatie functie op de MetaTrak applicatie op elk moment gebruiken.
De Klant en de Gebruiker kunnen eveneens telefonisch en per e-mail specifieke verzoeken richten aan MSE inzake de geolocatie van het voertuig en worden geacht in te stemmen met de verwerking van de geolocatie gegevens of andere noodzakelijk voor gevolg te kunnen geven aan hun verzoek.

BIJLAGE II : TARIEVEN GELDIG VANAF 1 JANUARI 2022

Diensten Beschrijving Tarief incl. BTW (21%) Periode (maand)
TT1-TT3 Incert PREMIUM 1Y Geolocalisatie dienst norm TT1/TT3 incert gecertifieerd (verzekeringen). Mobiele klant applicatie " MetaTrak Plus " + toegang tot de webapplicatie (https://lite.metatrak.it / https://metatrak.it) met realtime opvolging. Bewaking 24u/24 door de meldkamer in geval van diefstal. Internationale roaming inbegrepen. 334,00 € 12
TT2-TT4 Incert PREMIUM 1Y Geolocalisatie dienst norm TT2/TT4 incert gecertifieerd (verzekeringen). Mobiele klant applicatie " MetaTrak Plus " + toegang tot de webapplicatie (https://lite.metatrak.it / https://metatrak.it) met realtime opvolging. Bewaking 24u/24 door de meldkamer in geval van diefstal. Internationale roaming inbegrepen. 334,00 € 12
EasyTrak Smart 1Y Geolokalisatie dienst SMART. Mobiele klant applicatie " MetaTrak Plus " + toegang tot de webapplicatie (https://lite.metatrak.it) met realtime werking en kennisgeving/waarschuwing. Meldkamer 24u/24 beschikbaar in geval van diefstal. Internationale roaming inbegrepen. 99,00 € 12
EasyTrak Fleet 1Y Geolokalisatiedienst FLEET. Mobiele klant applicatie " MetaTrak Plus " + toegang tot de webapplicatie (https://lite.metatrak.it / https://metatrak.it) met realtime werking en kennisgeving/waarschuwing. Meldkamer 24u/24 beschikbaar in geval van diefstal. Internationale roaming inbegrepen. 121,00 € 12
EasyTrak Fleet 3Y Geolokalisatiedienst FLEET. Mobiele klant applicatie " MetaTrak Plus " + toegang tot de webapplicatie (https://lite.metatrak.it / https://metatrak.it) met realtime werking en kennisgeving/waarschuwing. Meldkamer 24u/24 beschikbaar in geval van diefstal. Internationale roaming inbegrepen. 326,70 € 36
SecurityTrak Smart 1Y Geolokalisatie dienst SMART. Mobiele klant applicatie " MetaTrak Plus " + toegang tot de webapplicatie (https://lite.metatrak.it) met realtime werking en kennisgeving/waarschuwing. Meldkamer 24u/24 beschikbaar in geval van diefstal. Internationale roaming inbegrepen. 99,00 € 12
SecurityTrak Fleet 1Y Geolokalisatiedienst FLEET. Mobiele klant applicatie " MetaTrak Plus " + toegang tot de webapplicatie (https://lite.metatrak.it / https://metatrak.it) met realtime werking en kennisgeving/waarschuwing. Meldkamer 24u/24 beschikbaar in geval van diefstal. Internationale roaming inbegrepen. 121,00 € 12
SecurityTrak Fleet 3Y Geolokalisatiedienst FLEET. Mobiele klant applicatie " MetaTrak Plus " + toegang tot de webapplicatie (https://lite.metatrak.it / https://metatrak.it) met realtime werking en kennisgeving/waarschuwing. Meldkamer 24u/24 beschikbaar in geval van diefstal. Internationale roaming inbegrepen. 326,70 € 36
SecurityTrak Basic 3Y Geolokalisatie BASIC systeem. Mobiele klant applicatie " MetaTrak Plus " + toegang tot de webapplicatie (https://lite.metatrak.it) en verzending van meldingen/alerts. Zonder realtime opvolging. Internationale roaming inbegrepen. 145,20 € 36
MetaFLEET 1Y Geolokalisatiedienst MetaFLEET. Mobiele klant applicatie " MetaTrak Plus " + toegang tot de webapplicatie (https://metatrak.it) met realtime werking en kennisgeving/waarschuwing. Meldkamer 24u/24 beschikbaar in geval van diefstal. Internationale roaming inbegrepen. 166,98 € 12
MetaFLEET 2Y Geolokalisatiedienst MetaFLEET. Mobiele klant applicatie " MetaTrak Plus " + toegang tot de webapplicatie (https://metatrak.it) met realtime werking en kennisgeving/waarschuwing. Meldkamer 24u/24 beschikbaar in geval van diefstal. Internationale roaming inbegrepen. 333,96 € 24
MetaFLEET 3Y Geolokalisatiedienst MetaFLEET. Mobiele klant applicatie " MetaTrak Plus " + toegang tot de webapplicatie (https://metatrak.it) met realtime werking en kennisgeving/waarschuwing. Meldkamer 24u/24 beschikbaar in geval van diefstal. Internationale roaming inbegrepen. 500,94 € 36
TT0 Incert fiets 1Y Geolocalisatie dienst norm TT0 incert gecertifieerd (verzekeringen) voor moto's. Mobiele klant applicatie " MetaTrak Plus " + toegang tot de webapplicatie (https://lite.metatrak.it) met realtime werking en kennisgeving/waarschuwing. Meldkamer 24u/24 beschikbaar in geval van diefstal. Internationale roaming inbegrepen 145,20 € 12
TT1-TT3 Incert BASIC 1Y Geolokalisatiedienst standaard TT1/TT3 niet gecertificeerd. Mobiele klant applicatie " MetaTrak Plus " + toegang tot de webapplicatie (https://lite.metatrak.it) in zonder realtime opvolging. Bewaking 24u/24 door de meldkamer in geval van diefstal. Internationale roaming inbegrepen. 254,00 € 12
TT2-TT4 Incert BASIC 1Y Geolokalisatiesysteem volgens TT2/TT4-norm niet gecertificeerd. Mobiele klant applicatie " MetaTrak Plus " + toegang tot de webapplicatie (https://lite.metatrak.it) in zonder realtime opvolging. Bewaking 24u/24 door de meldkamer in geval van diefstal. Internationale roaming inbegrepen. 254,00 € 12
T110 Start 1Y Geolokalisatiedienst FLEET. Mobiele klant applicatie " MetaTrak Plus " + toegang tot de webapplicatie (https://lite.metatrak.it / https://metatrak.it) met realtime werking en kennisgeving/waarschuwing. Meldkamer 24u/24 beschikbaar in geval van diefstal. Internationale roaming inbegrepen. 121,00 € 12
Pulsar 3Y Geolokalisatiedienst PULSAR. Mobiele klant applicatie " Pulsar ". 24 uur per dag mobiele telefoondienst beschikbaar in het veld. Internationale roaming inbegrepen 99,00 € 36

Eenmaal geactiveerd (eerste communicatie vanuit de geïnstalleerde box), wordt de Dienst als geactiveerd en kan deze niet meer worden gewijzigd tot de vervaldatum.

Meer inlichtingen beschikbaar op metasystem.be/nl/metatrak-plus-2/ en metasystem.be/nl/metatrak-pulsar-2/