Algemene verkoopvoorwaarden bestemd voor de wederverkopers (ingangsdatum 19-08-2022).

Verkoper : Mobile Systems Europe BV, met hoofdzetel te Paleizenstraat 44 bus 52 - Schaarbeek (1030) en geregistreerd en ingeschreven bij de Carrefour - Bank voor Ondernemingen onder nummer 0879.633.414 - Tel : +32 (0)2 223 08 63; E-mail : info@mseurope.be; BTW N° : BE 0879.633.414
Bankrekening IBAN BE86 0014 8134 0550.
Klant (namelijk de professionele koper-verkoper) : alle natuurlijke of rechtspersonen die in het kader van de duurzame uitoefening van hun economische activiteit, voor eigen gebruik of voor wederverkoop, één of meer bijbehorende goederen en diensten aanschaffen.

I. Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden ("AV") zijn van toepassing op elk contract waarbij de Verkoper de eigendom van producten/goederen overdraagt aan de Klant tegen betaling van de prijs ervan door de Klant, of op elk contract voor aanvullende diensten, (bv. verkoop van hardware in combinatie met de levering van installatiediensten door een installateur). Deze AV's zijn niet onderworpen aan abonnementscontracten voor diensten die via de installatie van de apparatuur worden geleverd: de levering, door de Verkoper, van abonnementen op door INCERT gecertificeerde telematicadiensten (genoemd INCERT Service Contract) en de levering, door de Verkoper, van abonnementen op niet door INCERT gecertificeerde telematicadiensten (genoemd MSE Service Contract), welke geregeld worden in afzonderlijke Algemene Voorwaarden voor Diensten. De algemene voorwaarden die op het contract van toepassing zijn deze welke gelden op het ogenblik van de bevestiging van het contract.
II. Uitzonderingen, wijzigingen en niet-toepassing
Deze aanvullende bepalingen zijn het resultaat van de toepassing van alle andere bepalingen die in door de partijen of anderen overgelegde documenten zijn opgenomen, zelfs indien deze documenten later worden gepubliceerd. Bovengenoemde bepalingen kunnen alleen worden uitgelegd aan de hand van een schriftelijk document van de regering, dat de partijen nog niet hebben opgesteld. De Verkoper behoudt zich het recht om op elk moment de huidige AV aan te passen en/of te vervolledigen voor het sluiten van toekomstige contracten. De Klant erkent dat de goederen en bijbehorende diensten gebaseerd zijn op voortdurend evoluerende technologie. De Verkoper behoudt zich dientengevolge het recht om de AV aan te passen alsook de technische karakteristieken van de goederen en bijkomende diensten, zelfs als deze veranderingen een impact hebben op de prijs of op de kwaliteit van de goederen en bijkomende diensten. De Verkoper verbindt zich ertoe de Klant ten minste één (1) maand vóór de inwerkingtreding ervan op de hoogte te brengen en dit via alle middelen die hij geschikt acht. De publicatie van een bericht op de website en/of een vermelding op de factuur worden als geschikte methoden beschouwd. In geval van wijziging van reglementering/wetgeving en/of op verzoek van overheidsinstanties, kan de Verkoper de AV met onmiddellijke ingang wijzigen, van toepassing op elke geplaatste bestelling. Een dergelijke gebeurtenis wordt geacht overmacht te vormen. Het niet voldoen door de exploitant aan een van de andere bepalingen van deze AV mag door de bevoegde autoriteit niet als een overtreding van de bepalingen van deze AV worden beschouwd.

III. Beschrijving en prijs van de goederen en bijbehorende diensten voorgesteld op de Site
De producten en diensten worden op de website van de exploitant vermeld als indicatie van hun essentiële kenmerken (kwaliteit, specifieke kenmerken, functionaliteit, informatie, prijzen, enz.) De informatie op de website bindt de exploitant niet ten opzichte van de klant. De exploitant is verplicht informatie te verstrekken over alle kwesties die voor hem relevant zijn of die niet relevant zijn. Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen uitgedrukt in EUR en exclusief BTW. De kosten, honoraria, andere belastingen en heffingen met betrekking tot de verkoop (met inbegrip van eventuele leveringskosten) van de goederen en bijbehorende diensten die op het moment van de bevestiging van de bestelling worden aangegeven, zijn voor rekening van de Klant. De bijdragen voor Recupel en Bebat zijn in de prijs inbegrepen. De Verkoper behoudt zich het recht om zijn prijzen op elk ogenblik te wijzigen, met dien verstande dat de prijs van bevestigde verkopen nooit zal worden gewijzigd. De exploitant kan de juiste vergoedingen annuleren of zelfs een aanvraag annuleren als blijkt dat de aangeduide vergoedingen en/of informatie op de website niet worden nagekomen.

IV. Aanvaarding van de bestellingen
De overeenkomst treedt in werking op de datum van aanvaarding door de Verkoper van de bestelling van de Klant. De Verkoper behoudt zich het recht om de bestelling van de Klant te weigeren i) indien de Klant zich aan deze AV te houden weigert, ii) in geval van fraude of ernstige twijfel aan de identiteit of de solvabiliteit van de Klant, iii) om technische redenen, of, iv) wegens een gebrek aan beschikbare voorraad. Indien, nadat de bestelling is geplaatst, een goed niet kan worden geleverd op de leveringsdatum vermeld in de bevestigingsmail, wordt de Klant hiervan per e-mail op de hoogte gebracht door de Verkoper.

V. Automatische beëindiging van het verkoopcontract en/of dienstencontract
Bij de vaststelling van de prijs wordt rekening gehouden met het recht om de producten/voorwerpen aan de klant te verkopen. De Verkoper behoudt zich het recht om de bestelling/het verkoopcontract van rechtswege, met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling van de Klant, te ontbinden in de volgende gevallen: in geval van ernstig vermoeden van kwade trouw of (poging tot) fraude vanwege de Klant;
- indien de Klant herhaaldelijk fictieve, onjuiste of verdachte gegevens verstrekt;
- in geval van bestellingen geplaatst door een persoon die niet volledig handelingsbekwaam is of niet over de nodige vertegenwoordigingsbevoegdheid beschikt.
Indien de Klant zijn betalingsverplichtingen en/of één of meer van zijn andere contractuele verplichtingen niet nakomt, behoudt de Verkoper zich het recht om, onverminderd het recht om andere sancties toe te passen en zonder dat de Klant aanspraak kan maken op enige schadevergoeding, (i) - zonder voorafgaande kennisgeving - de uitvoering van zijn eigen verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten, zolang de Klant zijn eigen verplichtingen niet nakomt, (ii) de goederen terug te nemen, zonder de Klant in gebreke te stellen of voorafgaande toestemming te verkrijgen, of (iii) de Verkoopovereenkomst / Dienstenovereenkomst buitengerechtelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de Klant de contractbreuk niet heeft hersteld 8 (acht) dagen na de verzending door de Verkoper van een ingebrekestelling waarin de Verkoper de Klant uitnodigt de contractbreuk te beëindigen. In het geval dat de Verkoper de Overeenkomst opzegt wegens niet-nakoming door de Klant van zijn verplichtingen, is een boete verschuldigd van 25% van de prijs van de bestelling, vermeerderd met administratiekosten en schadevergoeding voor elk verlies geleden door de Verkoper (met inbegrip van de honoraria van advocaten) als gevolg van de fout van de Klant.

VI. Levering van de goederen en installaties
Levertijden voor goederen worden slechts bij wijze van indicatie gegeven. Indien u het contract niet wenst op te zeggen, kan de exploitant niet aansprakelijk worden gesteld. Indien de levering van de goederen wordt vertraagd door een oorzaak die aan de Klant kan worden toegeschreven, zullen de goederen worden behandeld, indien nodig, op kosten en voor risico van de Klant, waarbij de Verkoper alle verantwoordelijkheid in dit verband afwijst. Indien de Klant nalaat een artikel in ontvangst te nemen, is de Verkoper gerechtigd de prijs en de eventuele kosten als gevolg van deze nalatigheid in rekening te brengen. De apparatuur kan door de klant voor eigen gebruik of door een andere installateur worden geïnstalleerd, of de klant kan als aannemer verantwoordelijk zijn voor de installatie. De installateur is niet verantwoordelijk voor de installatie van de apparatuur door de klant, zelfs indien de installatie niet onder het contract voor andere diensten valt. De exploitant is niet verantwoordelijk voor schade aan de apparatuur die niet gedekt is door het gebruik van de apparatuur voor installatie, onderhoud, instandhouding of reparatie. In geval van installatie door de exploitant of door een andere exploitant moet de installateur de nodige instructies voor de installatie verstrekken, met inbegrip van de noodzaak van een veilige plaats voor installatie, bediening en onderhoud van de apparatuur. In dat geval moet de exploitant ervoor zorgen dat het contract wordt nageleefd en dat aan deze voorwaarden wordt voldaan of dat de klant geen extra kosten behoeft te maken. In geval van de installatie van de Klant voor rekening van de Verkoper (ten aanzien van een eindgebruiker), zal de Klant de Verkoper vrijwaren, verdedigen en schadeloos stellen voor alle aanspraken van derden (met inbegrip van de eigenaar van het pand) die voortvloeien uitvoering van de verkoopovereenkomst en de bijbehorende diensten (dergelijke installatie). De Klant zal de Verkoper vrijwaren voor alle kosten die voortvloeien uit een dergelijke vordering of actie van derden, tenzij de Verkoper in gebreke of nalatig is. De exploitant moet alle nodige voorzorgsmaatregelen treffen om te voorkomen dat de situatie verslechtert.

VII. Garanties
De levering van de goederen aan de Klant doet elke vordering van de Klant vervallen, tenzij een voorbehoud wordt gemaakt per aangetekende brief en door de Verkoper wordt ontvangen binnen vijf (5) dagen vanaf de datum van daadwerkelijke levering (bevestigd door de afgifte van een leveringsbon) en/of verlening van bijbehorende diensten. Bij gebreke van een schriftelijk bezwaar van de Klant aan de Verkoper binnen 5 (vijf) werkdagen naar de leveringsdatum van de goederen, worden de geleverde goederen geacht definitie en onherroepelijk aanvaard te zijn, met inbegrip van eventuele zichtbare gebreken. Indien de Klant een klacht indient en deze klacht door de Verkoper gegrond wordt bevonden, heeft deze laatste de keuze tussen het betalen van een schadevergoeding ten belope van maximum het bedrag van de betaalde bestelling of de kosteloze vervanging van de goederen (in geval van rechtstreekse levering) en/of de kosteloze herinstallatie van de goederen (in geval van levering van de goederen gecombineerd met installatiediensten). Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen of de wet zulks voorschrijft, worden de verkochte goederen niet door de Verkoper teruggenomen. In geval van een toegestane terugzending draagt de Klant alle transportkosten van het (de) teruggezonden goed(eren). De goederen worden gedekt door de fabrieksgarantie na de factuurdatum. Indien u van de garantie gebruik wenst te maken, dient u contact op te nemen met de fabrikant. De garantie is gebaseerd op de vrijwillige levering van de goederen en is geldig bij gebruik van de service en het onderhoud van het product, hetgeen betekent dat er geen beperkingen zijn op het gebruik van het product. De garantie omvat geen arbeidsloon of reis- of verzendkosten, die altijd in rekening zullen worden gebracht.

VIII. Aansprakelijkheid
De toepassing van de wet is een middenweg. De Verkoper is alleen aansprakelijk in geval van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van zijn kant of één van zijn werknemers. Onverminderd dwingende wettelijke bepalingen is de aansprakelijkheid van de Verkoper beperkt tot i) vergoeding van de schade die rechtstreeks en uitsluitend voortvloeit uit de tekortkoming of het bewezen gebrek van de Verkoper aan de goederen, ii) in ieder geval beperkt tot het bedrag van de prijs van de goederen en/of de daarmee samenhangende diensten die aanleiding hebben gegeven tot de genoemde aansprakelijkheid (maximumdrempel), en iii) dekt in geen geval de vergoeding van immateriële schade of gevolgschade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot bedrijfsonderbreking, verlies van inkomsten/omzet, verlies van of schade aan gegevens of commerciële schade. De Klant moet de Verkoper binnen de 8 (acht) dagen na het voorvallen van de vermeende schade per aangetekend schrijven verwittigen en de Verkoper in de gelegenheid stellen om eventuele nuttige vaststellingen te doen. Indien de Klant nalaat de Verkoper binnen de termijn van 8 dagen in kennis te stellen, verliest hij zijn recht om te reclameren. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering van de bestelling in geval van voorraadtekort of onbeschikbaarheid van de goederen. De Verkoper geeft geen garanties voor de goede werking van de website en wijst alle aansprakelijkheid af in geval van slechte werking of onbeschikbaarheid van de website of voor enige andere rechtstreekse of onrechtstreekse schade, die zijn voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. De exploitant is evenmin verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door technische storingen, virussen of andere elementen die de controle van de exploitant kunnen aantasten. De Verkoper wijst alle verantwoordelijkheid af voor problemen in verband met de diensten van derde leveranciers, zoals de betalingsdienstaanbieder, de vervoerder, of de installateur. Deze diensten van derden vallen onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de derde dienstverlener. De niet-aanvaarding van een of meer contractuele verplichtingen of de aanneming van diensten door de contractant wordt niet beschouwd als een contractuele verplichting van de contractant, zodat de niet-aanvaarding of de aanneming van diensten wordt beschouwd als een schending van de zorgplicht. Een geval van overmacht betekent, maar is niet beperkt tot storingen / onderbrekingen van de website buiten de schuld van de Verkoper, stakingen, lock-outs of andere industriële geschillen, met inbegrip van bij de vervoerder en / of telecommunicatie / postdiensten, elke onderbreking van telecommunicatiediensten of enige andere soortgelijke omstandigheden, van buitenaf en buiten de redelijke controle van de Verkoper en die hij redelijkerwijs niet kon voorzien in hun optreden of in hun gevolgen, elk merk buiten de schuld van de partijen, eventuele overstromingen of natuurrampen een tekort of een vermindering van mankracht, materialen, transportmiddelen of openbare diensten of storingen in de levering van energie, telecommunicatie/internetwerken, een essentiële wijziging in de toepasselijke wetgeving, decreten van de autoriteiten, bevelen of verordeningen die van toepassing zijn op de goederen en/of diensten, de stopzetting van de productie van de goederen door hun fabrikant, of enige andere gelijkaardige omstandigheden die van buitenaf komen en buiten de redelijke controle van de Verkoper vallen en die deze redelijkerwijs niet kon voorzien in hun voorkomen of in hun gevolgen. Indien de overmachtssituatie langer dan twee (2) maanden duurt, kan elke Partij de bestelling per e-mail opzeggen, zonder dat de andere Partij aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

IX. Bescherming van persoonsgegevens van klanten
L De persoonsgegevens van de klanten worden door de exploitant geregistreerd en weergegeven in overeenstemming met het op de website vermelde privacybeleid. Dit privacybeleid is een integraal onderdeel van deze AV. De exploitant geeft toegang tot persoonlijke informatie:
- voor klantenbeheer (b.v. voor facturering, communicatie, om hun gepersonaliseerde informatie over nieuwe toepassingsmogelijkheden, nieuwe toepassingen, systeemstatus, het volgen van bestellingen enz. toe te zenden)
- met de nadruk op de profilering van bestellingen en de bevordering van commerciële communicatie voor direct-marketingbedrijven (d.w.z. voor de promotie van nieuwe producten).
Klanten hebben toegang tot hun gegevens, kunnen deze (laten) corrigeren en kunnen zich kosteloos verzetten tegen de verwerking van hun gegevens voor directe marketing doeleinden door de Verkoper door een gratis e-mail te sturen naar het volgende adres: info@mseurope.be
Klantgegevens worden bewaard :
- gedurende de looptijd van het contract en daarna uitsluitend om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (met name op het gebied van de boekhouding) in het kader van de verwerking ten behoeve van het klantenbeheer;
- Indien de begunstigde niet weet wat te doen, zal de informatie worden gebruikt voor direct marketing.
De Verkoper is niet verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Klant in verband met de betalingstransactie. Deze verwerking wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de aanbieder van betalingsdiensten. Voor elke klacht of beklag moet de klant zich wenden tot de directie van het agentschap.

X. Intellectueel eigendom
De Verkoper behoudt de volledige eigendom van het intellectuele eigendom van de aan zijn Klanten toegezonden documenten: deze mogen op geen enkele wijze meegedeeld of gebruikt worden zonder zijn voorafgaande schriftelijke toestemming. De Site, de inhoud, namen, logo's, lay-out, illustraties en andere elementen waarop de Site is gebaseerd, zijn onderworpen aan het auteursrecht, merkenrecht en intellectuele eigendomsrecht. Deze elementen zijn eigendom van de exploitant en/of van een andere partij aan wie de exploitant de nodige rechten heeft gedelegeerd. De elementen op de Site zijn eigendom van de exploitant, zelfs als ze gedownload zijn.

XI. Slotbepalingen
Indien een besluit over de toepassing van deze bepalingen onwettig of niet afdwingbaar is, moeten de partijen ervoor zorgen dat de onwettige toepassing niet onwettig is, tenzij de ongeldige bepaling een essentiële bepaling van deze algemene voorwaarden is en de algemene voorwaarden niet te goeder trouw kunnen worden gewijzigd op een manier die het evenwicht van de rechten en verplichtingen van de partijen bewaart of herstelt. Tussen de partijen kunnen transacties, netwerkoperaties, elektronische communicatie, verbindingen en andere elektronische manipulaties worden bewezen door middel van .logfiles, e-mails en transactiebestanden, die door de verkoper op elektronische media kunnen worden opgeslagen. De Klant aanvaardt de bewijskracht van deze gegevens. Deze bewijsmogelijkheid belet de partijen niet andere bij de wet toegestane bewijsmiddelen te gebruiken. In geval van twijfel over de interpretatie van deze algemene voorwaarden, heeft de Franse versie voorrang op de Nederlandse versie. Deze algemene voorwaarden worden beheerst door Belgisch recht, met uitsluiting van het Internationaal Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG). Alle geschillen tussen de partijen die niet in der minne kunnen worden geschikt, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.